AKTUÁLNE
Nová téma odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo   

Dávame Vám do pozornosti odborný seminár pripravovaný na novú tému č. 4:  - Stanovenie všeobecnej hodnoty bytov a nebytových priestorov - vybrané a špecifické prípady - Metodické postupy pri rozdelení stavieb na byty a nebytové priestory.

Termín 1. semináru: 20.-21.11.2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso
Termín 2. semináru: 11.-12.12.2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso

Termín 3. semináru
:
12.-13.03.2015 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 
Termín 4. semináru: 26.-27.03.2015 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso  - obsadené


Pozvánka s programom seminára

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.
Prihláška

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk


Termíny odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo 

Na základe dopytu znalcov, ktorí sa nemohli zúčastniť termínov seminárov organizovaných doteraz na 3 témy, Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline naplánoval posledný termín z každej témy (seminár sa uskutoční len v prípade, že sa naplní minimálny počet účastníkov 25, o čom budú prihlásení záujemcovia informovaní najneskôr 5 dní pred termínom semináru) 

Téma č. 1:
Ø       Stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad viaznucich na nehnuteľnostiach
Ø       Špecifické prípady stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností na účely vyporiadania BSM
Termín 11. semináru: 30.-31.10.2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - TERMÍN JE ZRUŠENÝ Z D
ÔVODU NÍZKEHO POČTU PRIHLÁSENÝCH ! 

Téma č. 2:
Ø       Stanovenie VŠH stavieb kombinovanou metódou 
Ø       Metodické postupy stanovenia VH, TH stavieb
Termín 12. semináru: 06.-07.11.2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso TERMÍN JE ZRUŠENÝ Z DÔVODU NÍZKEHO POČTU PRIHLÁSENÝCH ! 

Program seminárov na uvedené témy nájdete v sekcii stavebníctvo / vzdelávanie / sústavné vzdelávanie.


Oznam
 

Na základe viacerých dotazov ohľadom problému s otvorením podpriečinkov, napr. v sekcii stavebníctvo, Vám oznamujeme, že musíte použiť iný internetový prehliadač ako je Internet Explorer, napr. FireFox, Google Chrome...
Novela zákona o znalcoch

  Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 05. augusta 2013 do medzirezortného pripmienkového konania návrh zákona, ktorým sa má zmeniť a doplniť zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch č. 382/2004 Z.z. Na tomto mieste Vám sprístupňujeme list riaditeľa odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR ako aj sprievodné dokumenty (návrh zákona, pripomienkový formulár, dôvodová správa). 

Účelom novely zákona je podľa predkladacej správy:
"Účelom návrhu zákona je zefektívniť dohľad ministerstva vo vzťahu k znalcom, tlmočníkom a prekladateľom tak, aby jeho výsledkom bolo zlepšenie služieb pre občanov. Súčasne sa optimalizujú podmienky pre výkon činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Návrh zákona apeluje na súdy a iné orgány verejnej moci, aby ako častí zadávatelia znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonom signalizovali ministerstvu pochybenia znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Práve spoluprácou súdov a iných orgánov verejnej moci a ministerstva sa dosiahne efektívnejší výkon dohľadu vo vzťahu k znalom, tlmočníkom a prekladateľom a jedným z pozitívnych dôsledkov bude odstránenie prieťahov spôsobovaných znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi v súdnych a iných konaniach."

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline sa na príprave predloženého návrhu aktívne nepodieľal. Touto cestou Vás vyzývame k využitiu možnosti podania pripomienky priamo na MSSR s využitím pripomienkového formulára obsiahnutého v sprievodných dokumentoch.´

Hromadná pripomienka ústavu je na portáli právnych predpisov.
Pripomienka bola zverejnená 21. augusta 2013 a po oboznámení sa s jej obsahom ju môžete podporiť. 

Dokumenty na stiahnutie / nahliadnutie:
Zoznam pripomienok ÚSI zoradený prehľadne podľa jednotlivých bodov návrhu zákona
Postup podporenia hromadnej pripomienky
Mail riaditeľa odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MSSR
Prehľad vznesených pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania

S potešením si vám dovoľujeme oznámiť, že hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zmeny zákona č. 382/2004 Z.z., ktorú podal ÚSI ŽU v Žiline je úspešná. Pripomienku podporilo 763 ľudí, pričom na hromadnú pripomienku sa prihliada, ak ju podporí aspoň 500 ľudí. Veľmi si ceníme a vážime všetkých, ktorí našu pripomienku podporili.

Veríme, že sa nám podarí presadiť čo najviac užitočných návrhov, ktoré zlepšia postavenie a podmienky výkonu činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
                            
                                        
Dňa 04. septembra 2013 sa zástupcovia podporených hromadných pripomie-nok zúčastnili na pôde MSSR rozporového konania k návrhu zmeny zákona na úrovni generálneho riaditeľa sekcie legislatívy. Rozporovým konaním nedošlo k dohode v niektorých zásadných pripomienkach (
vyhodnotenie rozporového konania).
  
Dňa 09. septembra 2013 sa zástupcovia podporených hromadných pripomie-nok zúčastnili na pôde MSSR rozporového konania k návrhu zmeny zákona na úrovni ministra spravodlivosti SR (
vyhodnotenie rozporového konania).

Dňa 02. októbra 2013 bol riaditeľom odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR doručený elektronickou poštou
list s informáciou o aktuálnom stave novely zákona k tomuto dátumu. 
                      
                    
 
©2008 Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita