AKTUÁLNE

8. medzinárodný vedecký seminár 

Ekonomická univerzita v Bratislave, znalecký ústav spolu s Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity a Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity Vás pozývajú na 8. medzinárodný vedecký seminár s témou "Znalecká činnosť a perspektívy jej ďalšieho rozvoja"
  pod záštitou Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý sa uskutoční dňa 18. septembra 2014. Miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, spoločenská miestnosť, Budova Výučba 1.

Pozvánka


Záväzná prihláška

Záväzná prihláška príspevku do zborníkaOznam
 

Na základe viacerých dotazov ohľadom problému s otvorením podpriečinkov, napr. v sekcii stavebníctvo, Vám oznamujeme, že musíte použiť iný internetový prehliadač ako je Internet Explorer, napr. FireFox, Google Chrome...
Seminár v odbore doprava cestná

Ústav súdneho inžinierstva ŽU, ul. 1.mája 32,  010 01 Žilina v spolupráci s DSD GmbH. Linz a znaleckou organizáciou Expert Group, k.s. usporiadajú v dňoch 23.–24.5.2014 v hoteli Kaskády pri Galante odborný seminár: TECHNICKÁ ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD. Podrobnejšie informácie nájdete: http://www.usi.expertgroup.sk/index.php/sk/seminar-2014/uvod-2014


Semináre v odbore stavebníctvo 

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline pokračuje v organizovaní odborných seminárov pre znalcov v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností na témy:  


§      
Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinných domov – vybraté a špecifické prípady
§      
Metodické postupy pri rozdelení rodinného domu na byty, spôsoby výpočtu všeobecnej hodnoty bytov v rodinných domoch

NOVÉ TERMÍNY:

Termín 7. semináru: 29. – 30. mája 2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - obsadené

Termín 8. semináru: 19. – 20. júna 2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 

Semináre vo vyššie uvedených termínoch sa uskutočnia za predpokladu naplnenia počtu min. 25 účastníkov.


* * * * * * *

Realizované termíny:
Termín 1. semináru: 28. – 29. november  2013 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 
Termín 2. semináru: 12. – 13. december  2013 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 
Termín 3. semináru: 06. – 07. marca 2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 
Termín 4. semináru: 27. - 28. marca  2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 
Termín 5. semináru: 10. – 11. apríla 2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso 
Termín 6. semináru: 12. – 13. mája 2014 (pondelok, utorok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso Pozvánka s programom seminára

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.
Prihláška

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.skVzhľadom k pretrvávajúcemu záujmu ústav naplánoval ďalší 11. termín odborného semináru na témy:

  •  Stanovenie VŠH stavieb kombinovanou metódou  
  •  Metodické postupy stanovenia VH, TH stavieb
Seminár je plánovaný na termín: 24.-25.04.2014 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - obsadené

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v tomto termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.

Prihláška

Pozvánka s programom seminára

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail:
marcela.hruba@usi.sk

Novela zákona o znalcoch

  Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 05. augusta 2013 do medzirezortného pripmienkového konania návrh zákona, ktorým sa má zmeniť a doplniť zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch č. 382/2004 Z.z. Na tomto mieste Vám sprístupňujeme list riaditeľa odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR ako aj sprievodné dokumenty (návrh zákona, pripomienkový formulár, dôvodová správa). 

Účelom novely zákona je podľa predkladacej správy:
"Účelom návrhu zákona je zefektívniť dohľad ministerstva vo vzťahu k znalcom, tlmočníkom a prekladateľom tak, aby jeho výsledkom bolo zlepšenie služieb pre občanov. Súčasne sa optimalizujú podmienky pre výkon činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Návrh zákona apeluje na súdy a iné orgány verejnej moci, aby ako častí zadávatelia znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonom signalizovali ministerstvu pochybenia znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Práve spoluprácou súdov a iných orgánov verejnej moci a ministerstva sa dosiahne efektívnejší výkon dohľadu vo vzťahu k znalom, tlmočníkom a prekladateľom a jedným z pozitívnych dôsledkov bude odstránenie prieťahov spôsobovaných znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi v súdnych a iných konaniach."

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline sa na príprave predloženého návrhu aktívne nepodieľal. Touto cestou Vás vyzývame k využitiu možnosti podania pripomienky priamo na MSSR s využitím pripomienkového formulára obsiahnutého v sprievodných dokumentoch.´

Hromadná pripomienka ústavu je na portáli právnych predpisov.
Pripomienka bola zverejnená 21. augusta 2013 a po oboznámení sa s jej obsahom ju môžete podporiť. 

Dokumenty na stiahnutie / nahliadnutie:
Zoznam pripomienok ÚSI zoradený prehľadne podľa jednotlivých bodov návrhu zákona
Postup podporenia hromadnej pripomienky
Mail riaditeľa odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MSSR
Prehľad vznesených pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania

S potešením si vám dovoľujeme oznámiť, že hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zmeny zákona č. 382/2004 Z.z., ktorú podal ÚSI ŽU v Žiline je úspešná. Pripomienku podporilo 763 ľudí, pričom na hromadnú pripomienku sa prihliada, ak ju podporí aspoň 500 ľudí. Veľmi si ceníme a vážime všetkých, ktorí našu pripomienku podporili.

Veríme, že sa nám podarí presadiť čo najviac užitočných návrhov, ktoré zlepšia postavenie a podmienky výkonu činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
                            
                                        
Dňa 04. septembra 2013 sa zástupcovia podporených hromadných pripomie-nok zúčastnili na pôde MSSR rozporového konania k návrhu zmeny zákona na úrovni generálneho riaditeľa sekcie legislatívy. Rozporovým konaním nedošlo k dohode v niektorých zásadných pripomienkach (
vyhodnotenie rozporového konania).
  
Dňa 09. septembra 2013 sa zástupcovia podporených hromadných pripomie-nok zúčastnili na pôde MSSR rozporového konania k návrhu zmeny zákona na úrovni ministra spravodlivosti SR (
vyhodnotenie rozporového konania).

Dňa 02. októbra 2013 bol riaditeľom odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MS SR doručený elektronickou poštou
list s informáciou o aktuálnom stave novely zákona k tomuto dátumu. 
                      
                    
 
©2008 Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita