AKTUÁLNE
                                         

DÔLEŽITÉ – Zmena termínu školenia k elektronickému znaleckému denníku


        Vážený kolega, znalec, tlmočník, prekladateľ,
s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že plánovaný termín školení dňa 03.06.2016 na aplikáciu elektronického znaleckého denníka sa prekladá na iný termín. Školenie sa prekladá z dôvodu, že doposiaľ nemáme k dispozícii funkčnú a definitívnu verziu tejto aplikácie, ktorá na základe informácií získaných z MS SR nebude k dispozícii pred termínom 22.06.2016. Školenie k aplikácii, ktorá nespĺňa tieto požiadavky, by nesplnilo svoj účel.
Možnosti vykonania školení sú však závislé na vývoji aplikácie, ktorý my nemôžeme ovplyvniť.
Nový termín školení je plánovaný na deň 24.06.2016 (piatok), na ktorý ste automaticky prehlásený, podľa pôvodného prihlásenia buď v doobedňajších hodinách alebo poobedňajších hodinách. Ak Vám tento termín nevyhovuje, po Vašom oznámení môžete využiť náhradný termín, ktorý bude zverejnený v najbližších dňoch.
Ospravedlňujeme sa Vám za nepríjemnosti, ktoré neboli spôsobené naším zavinením a ďakujeme za pochopenie.

                                   
 * * * * * * * *                        

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline na základe častých dopytov znalcov organizuje ako predkladateľ hromadnej pripomienky k novele vyhlášky nepovinné školenia k novému elektronickému znaleckému denníku.


Dve školenia sa uskutočnia dňa 03.06.2016 (piatok) - termín je preložený na deň 24.06.2016 (piatok) v areáli Žilinskej univerzity v Žiline na Univerzitnej ulici č. 1 v Žiline, v budove NR, aula 01.

Časový rozvrh školení:

1. školenie - prezentácia o 8,30 hod. - obsadené  k 02.05.2016 

    prednášky 9,00 hod. – 12,00 hod.

2. školenie - prezentácia o 13,30 hod. - obsadené k 13.05.2016                                        

    prednášky 14,00 hod. – 17,00 hod.

Obsahom školenia budú všeobecné údaje o aplikácii, príklady evidencie rôznych znaleckých úkonov a riešenia špecifických prípadov.


Poplatok za školenie je 25,00 €. Poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom najneskôr do 20.05.2016, podľa informácií uvedených v tlačive záväznej prihlášky. Na prihlásenie použite nižšie uvedené tlačivo, ktoré vypísané zašlite e-mailom.

 

Tlačivo záväznej prihlášky


Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, e-mail: marcela.hruba@usi.sk; tel. 041/5136904.

                     


                                                                                                            


Nové termíny odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo                                                                                                                                                     

 

Na základe dopytu znalcov Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline naplánoval ďalšie termíny seminárov z dvoch tém (semináre sa uskutočnia len v prípade, že sa naplní minimálny počet účastníkov 25, o čom budú prihlásení záujemcovia informovaní najneskôr 5 dní pred termínom semináru):

          

 Téma:                                                                                                                                 

  • Stanovenie všeobecnej hodnoty bytov – vybrané a špecifické prípady

  • Metodické postupy pri rozdelení stavieb na byty a nebytové priestory

 

Termín 8. semináru: 14.-15.03.2016 (pondelok, utorok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso - seminár je ZRUŠENÝ z dôvodu nízkeho počtu prihlásených           

 

Termín 9. semináru: 21.-22.04.2016 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso  - termín je už obsadený                                        

     Pozvánka 
                

 Téma:                                                                                                                                                     
  • Stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad viaznucich na nehnuteľnostiach
  • Špecifické prípady stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností na účely vyporiadania BSM        

Termín 11. semináru: 07.-08.04.2016 (štvrtok, piatok), HOTEL PANORAMA RESORT, Štrbské Pleso  - termín je už obsadený                    

      Pozvánka1     

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na seminár v konkrétnom termíne zaslaním vyplnenej prihlášky e-mailom.

PRIHLÁŠKA 

Kontaktná osoba: Ing. Marcela Hrubá, tel. 041/5136904, e-mail: marcela.hruba@usi.sk

       
VYHLÁŠKA č. 107/2016 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 490/2004 Z.z.                                                                  
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,                                   

od 01.03.2016 je účinná vyhláška č. 107/2016 Z.z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 490/2004 Z.z. Zmeny sú najmä: vedenie denníka, podávanie doplnení, znalecká doložka.

Dôležité sú prechodné ustanovenia, podľa ktorých vedieme denník o úkonoch podaných do 01.07.2016 tak ako doteraz a až po 01.07.2016 budeme viesť nový elektronický denník, ku ktorému boli zaslané prístupové mená a heslá, prípadne do ktorého sa dá vstúpiť cez eID.

V prechodných ustanoveniach ani v texte vyhlášky nie je uvedený spôsob číslovania znaleckých úkonov, preto do 01.07.2016 odporúčame zachovať súčasný spôsob číslovania znaleckých úkonov. Ostatné ustanovenia vyhlášky č. 107/2016 Z.z. sú účinné od 01.03.2016 (znalecké doložky, titulné strany doplnení a kópií znaleckých úkonov).                       

NEPRIAMA NOVELA ZÁKONA O ZNALCOCH, TLMOČNÍKOCH A PREKLADATEĽOCH PLATNÁ OD 01. 01. 2016                                                                                             

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch bol nepriamo novelizovaný prostredníctvom novely zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii (v NR SR schválený dňa 12.11.2015). Zmena sa dotýka spôsobu, formy a obsahu znaleckého denníka a jeho vedenia v elektronickej podobe prostredníctvom MSSR. Ústav súdneho inžinierstva nemal žiadnu možnosť túto zmenu ovplyvniť ani pripomienkovať.

V súčasnej dobe je od 18.11.2015 v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) vykonávací predpis, tzn. návrh novely vyhlášky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Ani k tomuto návrhu nemal ústav možnosť vyjadriť svoj názor a poskytnúť svoje skúsenosti v tejto oblasti. Zástupcovia ústavu boli o zmene zákona ako aj o podaní návrhu novely vykonávacieho predpisu do  MPK informovaní pani riaditeľkou odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti elektronickou poštou dňa 19.11.2015. O schválení novely zákona ústav informoval aj SKOHMaZ a k tomuto návrhu Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline v spolupráci so SKOHMaZ spoločne pripravili  hromadnú pripomienku, ktorá sa nachádza na portáli právnych predpisov .

Na tomto mieste Vám sprístupňujeme znenie

V mene ústavu ďakujeme všetkým, ktorí podporili hromadnú pripomienku na portáli právnych predpisov.

Informácie o ďalšom postupe:

15. decembra 2015 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov verejnosti (ÚSI ŽU v Žiline a SKOHMaZ) u generálneho riaditeľa sekcie legislatívy (pán JUDr. Juraj Palúš), na ktorom boli prerokované jednotivé body hromadnej pripomienky. Výsledkom stretnutia boli úpravy znenia vyhlášky (napr. odstránenie "najmä", predĺženie lehoty z 3 na 30 dní, úpravy pri doplnení posudku a pod.).

2015/2016 - MS SR zasiela všetkým znalcom, tlmočníkom a prekladateľom prihlasovacie údaje do EZD (elektronický znalecký denník).

20. januára 2016 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov ústavov na MS SR, na ktorom boli zástupcami MS SR a dodávateľskej firmy EZD predstavené funkcie EZD, ktoré sú v mnohom nad rámec platnej právnej úpravy (napr. zadávanie znaleckých posudkov prostredníctvom EZD, centrálne elektronické úložisko úkonov a pod.), ktoré sú prezentované aj v popisoch na stránke https://obcan.justice.sk/vstup/dennik-znalca.  Podľa názoru ÚSI ŽU v Žiline je sporné najmä zasielanie elektronického vyhotovenia do centrálneho úložiska MS SR, pretože znalec alebo prekladateľ by mal byť zbavený (zadávateľom alebo ministrom spravodlivosti) mlčanlivosti predtým ako komukoľvek, teda aj MSSR, sprístupní údaje zo znaleckého alebo prekladateľského úkonu. Zároveň bola poskytnutá informácia, že vykonávacia vyhláška bude novelizovaná a účinná k 15. februáru 2016.

22. januára 2016 bol materiál vyhlášky posunutý na rokovanie stálych komisií LRV SR. Znenie predložené na tieto rokavania (po zapracovaní pripomienok viacerých subjektov) nájdete tu materiál SPK

jar 2016 - MS SR v spolupráci s ústavmi pripravuje dobrovoľné (nepovinné) školenia na používanie EZD.     

Ako ďalej:                                                 

do 01.07.2016 môžeme / budeme viesť denník v doterajšej forme. Využívanie EZD je na dobrovoľnosti a využívanie centrálneho úložiska MS SR je na zodpovednosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. V čase od účinnosti vykonávacej vyhlášky (pravdepodobne 15.02.2016) do 01.07.2016 je zatiaľ neznámy spôsob správneho čísľovania úkonov.

po 01.07.2016 musíme viesť nový EZD prostredníctvom programových a technických prostriedkov MS SR. K vedeniu EZD budú pripravené nepovinné semináre.

 


Oznam 

Na základe viacerých dotazov ohľadom problému s otvorením podpriečinkov, napr. v sekcii stavebníctvo, Vám oznamujeme, že musíte použiť iný internetový prehliadač ako je Internet Explorer, napr. FireFox, Google Chrome...

                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

  

                                              
 
©2008 Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita