Aktuality

 Odborný serminár

"Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov"

Termín:

12. - 13. apríl 2018
26. - 27. apríl 2018

Miesto konania:  HOTEL PANORAMA RESORT****
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso

 


 

Odborný seminár

„Analýza dopravných nehôd za zníženej viditeľnosti“

Termín:            26. jún 2018

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline

Odborný seminár

na témy

  • Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
  • Stanovenie všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov

 

Organizátor: Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Ul. 1. mája 32

010 01 Žilina


Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline pripravil tento odborný seminár ako súčasť sústavného vzdelávania znalcov s dobrovoľnou účasťou podľa § 11 vyhlášky č. 490/2004 Z. z.

Odborný seminár je 2-dňový, pripravený v rozsahu 16 vyuč. hodín. Cieľom seminára je zosúladenie metodických a aplikačných postupov pri podávaní znaleckých úkonov k riešeným témam. Jednotlivé časti seminára sú zamerané na oboznámenie sa s predpismi, ktoré právne determinujú (vytvárajú) okrajové podmienky pre vlastné riešenia v znaleckej praxi, s dôrazom na overené aplikačné postupy.

Odborný seminár je pripravený pre obmedzený počet účastníkov z dôvodu aktívnej spolupráce zúčastnených znalcov.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na uvedený odborný seminár.

Termíny konania:  26. – 27. 4. 2018

Miesto konania: HOTEL PANORAMA RESORT**** Štrbské Pleso 4020 059 85 Štrba - Štrbské Pleso VYSOKÉ TATRY

www.hotelpanorama.sk 

GPS: N 49°11,7844' E 20°06,0863'

Program školenia:

1. deň

Rozsah [vyuč. hod.]

Obsah

9,00 – 9,30 hod.

Prezentácia účastníkov

9,30 – 12,00 hod.

Definovanie podľa občianskeho zákonníka, súčasť a príslušenstvo pozemkov

Evidencia pozemkov v katastri nehnuteľností, pozemkovej knihe, železničnej knihe

Územné plány miest a obcí

12,00 – 13,30 hod.

Obedňajšia prestávka

13,30 – 15,00 hod.

História oceňovania / ohodnocovania pozemkov

Metodické prístupy určenia všeobecnej hodnoty pozemkov

15,00 – 15,20 hod.

Prestávka

15,20 - 17,50 hod.

Typické príklady ohodnocovania pozemkov

Špecifické príklady ohodnocovania pozemkov

18,00 – 19,00 hod.

Večera

19,00 – 20,30 hod.

Diskusia k uvedenej problematike


2. deň


8,30 – 10,00 hod.

Špecifické príklady ohodnocovania pozemkov

10,00 – 10,20 hod.

Prestávka

10,20 – 12,00 hod.

Nájom pozemkov podľa zákonných pravidiel

Metodické prístupy určenia všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov

12,00 – 13,30 hod.

Obedňajšia prestávka

13,30 – 16,30 hod.

Príklady určenia všeobecnej hodnoty nájmu pozemkov

17,00 hod.

Záver semináru
Prednášatelia:

Ing. Marián Vyparina, PhD.
Ing. Dana Kováčová

Prihláška

Poplatok za seminár

Poplatok za seminár je 168,00 Eur s DPH. Tento poplatok uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu: 2920885680/1100, IBAN: SK63 1100 0000 0029 2088 5680, variabilný symbol 52000217. Kópiu dokladu o úhrade je potrebné predložiť pri prezentácii.


Účastnícky poplatok za seminár zahŕňa všetky náklady na usporiadanie školenia, vrátane občerstvenia počas prestávok (káva, minerálka). Poplatok nezahŕňa dopravu, ubytovanie a stravu účastníkov.

Kontaktná osoba:  Ing. Karin Benecová, e-mail: karin.benecova@usi.sk, tel.: 041/513 6905

Ubytovanie a strava

Účastník môže využiť ubytovacie kapacity hotela PANORAMA RESORT v zvýhodnenej cene :
Ubytovanie s raňajkami:

Štúdio obsadené 1 osobou 59,00 €/noc
Štúdio obsadené 2 osobami 39,00 €/osoba/noc
Štúdio obsadené 3 osobami 35,00 €/osoba/noc
Apartmán štandard obsadený 1 osobou 69,00 €/noc
Apartmán štandard obsadený 2 osobami 55,00 €/osoba/noc
Apartmán štandard obsadený 3 osobami 47,00 €/osoba/noc
Apartmán štandard obsadený 4 osobami 45,00 €/osoba/noc

Strava:

Obed (bufet) 13,00€/osoba
Večera (bufet) 13,00€/osoba

Miestna daň: 1,00€/osoba/noc

Uvedené ceny platia iba počas školenia, neplatia pri predĺžení pobytu, alebo pri nástupe o deň skôr pred školením. V týchto prípadoch platí cena podľa platného cenníka ubytovania.

Kontakt: 

www.hotelpanorama.sk
telefón: +421 (0) 52 426 33 11,
e-mail: recepcia@hotelpanorama.sk

Objednávanie ubytovania a stravy doporučujeme vykonať po záväznom prihlásení a potvrdení termínu seminára.


Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania ŽU v Žiline  (ÚZVV UNIZA) v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva ŽU v Žiline  (ÚSI ŽU) a s Európskou asociáciou pre výskum a analýzu dopravných nehôd - Slovensko (EVU - Slovensko) Vás pozýva na vzdelávací seminár   

 „ANALÝZA DOPRAVNÝCH NEHÔD ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI.“

 

Dátum a čas konania: 26.06.2018   od 9, 00 hod. – do 18,00 hod.

Miesto konania: Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA, Ul. 1. mája 32, 010 26  Žilina (budova MA, učebňa 022).

Účastnícky poplatok: člen EVU SR = 60,- €   nečlen EVU SR = 70,- €.

Prednášajúci: Ing. Igor Dirnbach

 

Témy vzdelávacieho seminára:

Postupy činnosti znalca na mieste dopravnej nehody.

Materiálne zabezpečenie pre zber údajov.

Znalecký experiment, popis metód, a ich použiteľnosť.

Experimentálne meranie dosvitu svetiel vozidla, metodika,  spracovanie údajov.

Implementácia grafických výsledkov meraní do prostredia programu PC-CRASH.

Analýza nehodového deja vo väzbe na rozhodovacie procesy vodiča.

Riešenie praktických príkladov.

 

Organizačné pokyny:

Vlastníctvo verzie programu PC Crash: seminár je orientovaný na využívanie nástrojov programu PC Crash dostupných od verzie 8.0 (vrátane).

Úroveň pokročilosti účastníka: pokročilý užívateľ programu PC Crash (schopnosť vykonávať technicky správne simulačné výpočty prostredníctvom sekvencií pohybu, schopnosť ovládať 3D okno programu PC Crash, a pod.). Učebňa MA 022 je vybavená počítačovou technikou s inštaláciou programu PC Crash 10.2, avšak z hľadiska následného praktického využitia poznatkov získaných na seminári je vhodné, aby daný účastník použil vlastný počítač.

Maximálny počet účastníkov: z operatívnych dôvodov je počet účastníkov seminára obmedzený na max. 20 (v prípade záujmu väčšieho počtu účastníkov bude seminár opätovne zorganizovaný v inom termíne).

Stravovanie: si zabezpečuje a hradí každý individuálne.

Parkovanie: v areáli nie je možné parkovať, nakoľko všetky parkovacie miesta sú vyhradené pre zamestnancov ŽU v Žiline.

prihláška

Vyplnenú záväznú prihlášku prosím zašlite na e-mailovú adresu ludmila.macurova@uzvv.uniza.sk najneskôr do 01.06.2018.

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search