AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ponuka práce

____________________________________

Stanovisko ÚSI

____________________________________

 

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996): 

INDEX 4Q/2021 = 2,851

INDEX 1Q/2022 = 3,043

 

DOPRAVA

 

Sekcia doprava cestná v rámci koncepcie budovania a rozvoja činnosti ÚSI ŽU, plní jednotlivé úlohy pre tieto základné oblasti:

 1. Vzdelávacia činnosť
 2. Vedecko - výskumná činnosť
 3. Znalecká činnosť
 4. Edičná a publikačná činnosť

 

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávacia činnosť sekcie doprava cestná je zameraná na:

 1. Špecializované vzdelávanie uchádzačov o znaleckú činnosť

Vzdelávanie sa uskutočňuje formou ďalšieho vzdelávania občanov podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Vzdelávanie je 4-semestrové, ktoré obsahuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie. Špecializované vzdelávanie je predpísané písm. g) § 5 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre zápis do zoznamu znalcov v odbore stavebníctvo.

 

 1. Sústavné vzdelávanie znalcov

Vzdelávanie sa uskutočňuje na vybrané témy. Vzdelávanie sa uskutočňuje formou konferencií a seminárov.

 

 

Vedecko - výskumná činnosť

Vedecko - výskumná činnosť stavebnej doprava cestná je zameraná na:

 • Spolupráca na medzinárodných a domácich projektoch.
 • Spolupráca na projektoch Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline.
 • Prípravu metodických postupov znaleckého posudzovania v rôznych oblastiach.
 • Analýzu dopravných nehôd.
 • Aktívna účasť na národných a medzinárodných seminároch a konferenciách.

 

Znalecká činnosť sekcie doprava cestná

Znalecká činnosť sekcie je zameraná na odvetvia:

 • 03 03 01 Nehody v cestnej doprave
 • 03 04 02 Odhad hodnoty cestných vozidiel
 • 03 01 00 Technický stav cestných vozidiel

 

Sekcia doprava cestná podáva znalecké posudky

 • v konaniach súdov a iných orgánov štátnej moci,
 • pre fyzické a právnické osoby

 

Ročne sekcia doprava cestná podáva priemerne 80 znaleckých úkonov.

 

Edičná a publikačná činnosť sekcie doprava cestná

Sekcie doprava cestná v spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline vydáva

 • odborné publikácie
 • vysokoškolské učebnice
 • časopis Znalectvo

 

Pracovníci odbornej sekcie publikujú príspevky v odborných časopisoch a zborníkoch zo seminárov a konferencií.

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search