AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ponuka práce

____________________________________

Stanovisko ÚSI

____________________________________

 

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996): 

INDEX 4Q/2021 = 2,851

INDEX 1Q/2022 = 3,043

 

Ekonomika


Sekcia ekonomiky vykonáva znaleckú činnosť v týchto dvoch znaleckých odboroch:

  1. Ekonomika a riadenie podnikov – kde znalecká činnosť je zameraná na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku v zmysle Vyhlášky MSSR 492/2004 Z. z. V rámci tohto znaleckého odboru sa stanovuje všeobecná hodnota podniku a časti podniku najmä za účelom predaja, kúpy, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, konkurzu, likvidácie transformácie na inú právnu formu, privatizácie podnikov, nepeňažného vkladu do podniku a stanovenie obchodného podielu.

 

  1. Ekonómia a manažment – v rámci tohto znaleckého odboru sa vykonáva znalecká činnosť zameraná hlavne v súvislosti a spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní, ministerstvami, súdmi, ako aj s advokátmi. Najčastejšou problematikou týkajúcou sa znaleckého odboru Ekonómia a manažment je znalecké dokazovanie zamerané na vyčíslenie škody, ušlého zisku, skrátenie dane a poistného, podvody, fiktívne plnenia, ale taktiež ohodnotenie zložiek majetku pohľadávok a záväzkov.

Sekcia ekonomiky sa ďalej podieľa aj na výučbe špecializovaného štúdia pre znalcov, zabezpečovaní záverečných skúšok, príprave konferencie pre znalcov, ako aj na vydávaní vedecko-odborného časopisu s názvom Znalectvo v Ekonomických odboroch a Stavebníctve, výskumnej, publikačnej činnosti a na rozvoji medzinárodnej spolupráce.


Zamestnanci sekcie ekonomiky:

 

  • Ing. Tatiana ŠAJTLAVOVÁ, MBA. , email: tatiana.sajtlavova@usi.sk

vedúca sekcie

  • Ing. Ľudovít ŠRENKEL, PhD., email: ludovit.srenkel@usi.sk

výskumný pracovník

  • Ing. Eva BAŠISTOVÁ, email: eva.basistova@usi.sk

výskumný pracovník

  • Ing. Terézia CHRACHALOVÁ, email: terezia.chrachalova@usi.sk

výskumný pracovník

  • Ing. Emília RYBÁROVÁ email: rybarova.emilia@gmail.com

výskumný pracovník

  • Ing. Marta REŠETKOVÁ, PhD.  email: Marta.Resetkova@fri.uniza.sk

výskumný pracovník

 

Kontakt         mobil:             +421 915 595 911

                      pevná linka:    +421 41 513 6932

 

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search