AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ponuka práce

____________________________________

Stanovisko ÚSI

____________________________________

Termíny odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo - budú plánované v II. polovici roka 2021

____________________________________

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996): 

INDEX 4Q/2020 = 2,652

INDEX 1Q/2021 = 2,558

 

Výskum


Výskumná činnosť ÚSI ŽU je zameraná na riešenie úloh vyplývajúcich zo znaleckej praxe. Z tohto dôvodu má výskumná činnosť ÚSI ŽU charakter aplikovaného výskumu s rýchlym transferom poznatkov do praktickej znaleckej činnosti.

Majorita výskumnej činnosti ÚSI ŽU je orientovaná na získavanie poznatkov z problematiky technických forenzných vied a to najmä cestných dopravných nehôd. Pre tento účel ÚSI ŽU vykonalo značný počet nárazových testov (crashtestov) a jazdných skúšok, buď ako samostatný riešiteľ, alebo v spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ÚZVV UNIZA) a inými partnermi zo Slovenska a zahraničia. Hlavnými výstupmi týchto skúšok sú zmerané a odvodené veličiny, ktoré slúžia ako vstupy rekonštrukcie a analýzy dopravných nehôd (deformačná energia, zmena rýchlosti koeficient reštitúcie, spomalenia, apod.).  V súvislosti s realizáciou nárazových skúšok pre znalecké účely je ÚSI ŽU subjektom s najväčšími skúsenosťami v tejto oblasti v rámci Slovenskej republiky. Zameranie daného súboru nárazových skúšok je vždy tematicky orientované pre simuláciu konkrétnych špecifických scenárov dopravných situácií a výstupy z týchto testov poskytujú unikátne údaje priamo použiteľné pre proces rekonštrukcie týchto dopravných nehôd. Tento fakt predstavuje najdôležitejší rozdiel medzi nárazovými skúškami pre znalecké účely a homologizačnými nárazovými skúškami či nárazovými skúškami pre spotrebiteľské účely (napr. EuroNCAP).

S realizáciou nárazových skúšok je spojená aj činnosť týkajúca sa vývoja mechanických náhrad ľudského tela (skúšobných figurín) pre rázové namáhanie ako aj vývoj prvkov technického vybavenia potrebného pre realizáciu týchto skúšok (rozťahovacie zariadenie, bezpilotné smerové vedenie vozidla, ochranné prvky meracích prístrojov a zariadení, nárazové bariéry, apod.)

Okrem vyššie uvedeného boli a sú výskumné kapacity ÚSI ŽU orientované na:

  • Výskum v oblasti technicko-právnej problematiky analýzy cestných dopravných nehôd.
  • Výskum v oblasti rekonštrukcie dopravných nehôd a nebezpečných situácií v cestnej doprave z videozáznamov bezpečnostných kamier (v spolupráci s ÚZVV UNIZA).
  • Výskum v oblasti aktívnej a pasívnej ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky (ÚZVV UNIZA).

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search