Vzdelávanie

AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ďalšie termíny odborných seminárov v r. 2019 pre znalcov z odboru Stavebníctvo

____________________________________

Nová téma odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo

____________________________________

Otvorenie odborného minima vo februári 2019

____________________________________

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Uverejnený nový index vyjadrujúci nárast cien v stavebníctve: 

INDEX 2Q/2018 = 2,458

INDEX 3Q/2018 = 2,476

INDEX 4Q/2018 = 2,494

 

Vzdelávanie

Ústav súdneho inžinierstva Vám umožní získať špecializáciu a zvýšenie kvalifikácie vo Vašom, alebo príbuznom odbore.

Ústav súdneho inžinierstva od svojho vzniku v roku 1986 vykonáva vzdelávaciu činnosť zameranú predovšetkým na znalcov a uchádzačov o znaleckú činnosť. Jeho pracovníci sa pri výučbe snažia študentom odovzdávať najnovšie poznatky, získané pri vlastnej znaleckej a výskumnej činnosti a tiež z poznatkov zo spolupráce s poprednými vedeckými a výskumnými inštitúciami z celého sveta. V spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania sú tieto poznatky využívané aj pri vzdelávaní študentov Žilinskej univerzity pri inžinierskom a doktorandskom štúdiu.

 

Vzdelávanie znalcov a uchádzačov o znaleckú činnosť

 

Ústav súdneho inžinierstva zabezpečuje štúdium, ktoré je potrebné v zmysle Zákona č. 382/2004 o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch potrebné pre zápis do zoznamu znalcov tlmočníkov a prekladateľov a pre výkon znaleckej činnosti

 

Odborné minimum

Rozsah štúdia pre uchádzačov o znaleckú činnosť je 60 hodín podľa učebného plánu a poplatok za štúdium je 250,0€.

Rozsah štúdia pre uchádzačov o tlmočnícku a prekladateľskú činnosť je 50 hodín podľa učebného plánu a poplatok za štúdium je 210,00 €.

V súčasnosti je štúdium organizované formou jedného 3-dňového sústredenia s prednáškami v rozsahu 30 hodín z jednotlivých predmetov, zvyšná časť štúdia je realizovaná formou samovzdelávania. Štúdium končí záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou.
Po úspešnom absolvovaní štúdia bude absolventovi vydané osvedčenie, ktorého predloženie je v zmysle § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a v zmysle § 2 vykonávacej vyhlášky č. 490/2004 Z. z. jednou z podmienok na zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Žiadosť o prijatie na štúdium spolu s krátkym životopisom a kópiou dokladu o absolvovaní príslušného vzdelania je potrebné zaslať na adresu ÚSI ŽU v Žiline. Otvorenie kurzov je prispôsobené počtu záujemcov.

 

Špecializované vzdelávanie

Špecializované vzdelávanie v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 490/2004 Z.z. pre znalcov a uchádzačov o znaleckú činnosť organizuje a zabezpečuje ÚSI ŽU Žilina ako 4-semestrové  diaľkové štúdium. Štúdium je organizované pre tieto znalecké odbory:

03 00 00 Súdne inžinierstvo – CESTNÁ DOPRAVA

04 00 00 Súdne inžinierstvo – LETECKÁ DOPRAVA

05 00 00 Súdne inžinierstvo – VODNÁ DOPRAVA

06 00 00 Súdne inžinierstvo – ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

10 00 00 Sudne inžinierstvo – ELEKTROTECHNIKA  SILNOPRÚDOVÁ

11 00 00 Súdne inžinierstvo – ELEKTROTECHNIKA SLABOPRÚDOVÁ

37 00 00 Súdne inžinierstvo – STAVEBNÍCTVO

39 00 00 Súdne inžinierstvo – STROJÁRSTVO

53 00 00 Súdne inžinierstvo – PODNIKOVÉ HOSPODÁRSTVO

28 00 00 Súdne inžinierstvo – PREPRAVA

 

Sústavné vzdelávanie

Sústavné vzdelávanie znalcov podľa §-u 11 vyhl. 490/2004 zabezpečuje ÚSI formou vedeckých a odborných seminárov so znaleckou a forenznou problematikou. Organizujeme tiež krátkodobé tematické semináre a workshopy. V blízkej budúcnosti plánujeme špecializované školenia, umožňujúce získanie špeciálnych kvalifikácií a zručností. Sledujte naše stránky a dozviete sa viac o našich podujatiach. 

 

 

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search