Ekonómia a manažment

AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ponuka práce

____________________________________

Stanovisko ÚSI

____________________________________

Termíny odborných seminárov pre znalcov z odboru Stavebníctvo - budú plánované v II. polovici roka 2021

____________________________________

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996): 

INDEX 2Q/2021 = 2,707

INDEX 3Q/2021 = 2,826

 


I N F O R M Á C I E – vzdelávanie pre odbor Ekonómia a manažment


V zmysle prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, absolvovanie špecializovaného vzdelávania je podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

Znalecký odbor Ekonómia a manažment je rozdelený do odvetví:
- Účtovníctvo a daňovníctvo
- Kontroling
- Personalistika
- Financie.

Na základe poverenia MS SR Ústav súdneho inžinierstva je oprávnený organizovať špecializované vzdelávanie v znaleckom odbore Ekonómia a manažment, ktorého súčasťou je odborné minimum.  
               

Štúdium má celkový rozsah 200 hodín.  Skladá sa z právnej časti (odborné minimum) v rozsahu 30 hodín a odbornej časti v rozsahu 170 hodín. Študijný program s predmetovou skladbou a rozsahom hodín prednášok je uvedený tu.

Štúdium je organizované formou ôsmych 3-dňových sústredení (streda - piatok) s prednáškami z jednotlivých predmetov. Je ukončené vypracovaním záverečnej práce, jej obhajobou a absolvovaním záverečných skúšok.

Poplatok za štúdium je v súčasnosti:
-jednorázovo vo výške 2 500,00 Eur alebo
- v 3 splátkach vo výške 850,00 Eur v celkovej sume 2 550,00 Eur.

Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o absolvovaní vzdelávania, ktorého predloženie je v zmysle § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch jednou z podmienok pre zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Základnou podmienkou pre prijatie na uvedené vzdelávanie je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v ekonomickom odbore. Pre zápis do zoznamu znalcov je podmienkou 7 rokov praxe v ekonomickom odbore.

Žiadosť o prijatie na špecializované vzdelávanie, ktorej súčasťou je profesný životopis a overený doklad o absolvovaní VŠ, je potrebné zaslať na adresu ÚSI ŽU v Žiline.
Štúdium bolo otvorené v máji 2021. 

 

 

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search