AKTUÁLNE OZNAMY

 

NOVÉ 

Ponuka práce

____________________________________

Stanovisko ÚSI

____________________________________

 

VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 


Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996): 

INDEX 4Q/2021 = 2,851

INDEX 1Q/2022 = 3,043

 

I N F O R M Á C I E – osobitné vzdelávanie

ODBORNÉ MINIMUM

 

V zmysle vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v aktuálnom znení, Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline má poverenie Ministerstva spravodlivosti SR na organizovanie odborného minima pre uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov MS SR.


Rozsah štúdia je 30 hodín podľa schváleného študijného programu. Štúdium je organizované formou jedného 3-dňového sústredenia a poplatok za štúdium je 300,00 €. 


Po absolvovaní štúdia je absolventovi vydané osvedčenie, ktorého predloženie je v zmysle § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a v zmysle § 2 vykonávacej vyhlášky č. 228/2018 Z. z. jednou z podmienok pre zápis do zoznamu znalcov.


Ďalšie podmienky a podrobnosti o zápise do zoznamu znalcov stanovuje § 2 vyhlášky č. 228/2018 Z. z.

 
Žiadosť o prijatie na štúdium spolu s krátkym životopisom a kópiou dokladu o absolvovaní príslušného vzdelania je potrebné zaslať na adresu ÚSI ŽU v Žiline. Otvorenie kurzov je prispôsobené záujmu o štúdium.

Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina
Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

 

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

 

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813

© 2018 Ústav súdneho inžinierstva

Search