Odborné minimum - 29.-31.05.2024

Špecializované vzdelávanie v odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác - termín otvorenia - 29.05. 2024


Poistenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Ponuka práce

Stanovisko ÚSI

Hromadná pripomienka ÚSI k návrhu zmeny vyhlášky č. 491/2004 Z.z. o odmenách znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dňa 25.8.2023 bol zverejnený návrh novely vyhlášky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Návrh je na portáli Slov-Lex evidovaný pod číslom LP/2023/525 a je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Dňa 20.1.2023 bola zverejnená predbežná informácia k tomuto návrhu (PI/2023/21), ku ktorej Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline prezentoval svoje návrhy.

K súčasnému návrhu MS SR pripravil Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline hromadnú pripomienku s cieľom zlepšenia odmeňovania znalcov, zabezpečenia prehľadnosti, jednoznačnosti a určitosti tohto návrhu.

Pripravené pripomienky s odôvodnením nájdete v tomto odkaze.

Hromadnú pripomienku môžete podporiť na portáli Slov-Lex alebo na portáli Moja Petícia. Pripomienkovanie končí dňa 19.09.2023 !


VYHLÁŠKA č. 228/2018 Z.z.

Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmeny vo vykonávacej vyhláške č. 228/2018 Z.z. budú platné od 01.06.2023

Dňa 24.1.2023 bolo začaté medzirezortné pripomienkovacie konanie k návrhu novely vyhlášky č. 228/2018 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch. Legislatívny proces je evidovaný pod č. LP/2022/806, kde ústav prezentoval svoje pripomienky k návrhu. Pripomienky podané k návrhu nájdete tu: LP/2022/806-pripomienky. Vyhodnotenie pripomienok nájdete tu: LP/2022/806-vyhodnotenie.

Novela vykonávacej vyhlášky má číslo 160/2023 Z.z.  Zmeny sú aj v povinnej osnove znaleckého posudku podľa prílohy č. 6 a 7 vyhlášky.

Pripravujú sa zmeny v odmenách znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dňa 20.1.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu novely vyhlášky č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Predbežná informácia je evidovaná pod číslom PI/2023/21 a je v medzirezortnom pripomienkovacom konaní.

Pripravujú sa zmeny vo vykonávacej vyhláške č. 492/2004 Z.z.

Dňa 15.3.2023 bolo začaté medzirezortné pripomienkovacie konanie k návrhu novely vyhlášky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Legislatívny proces je evidovaný pod č. LP/2023/162, kde ústav prezentoval svoje pripomienky k návrhu. Pripomienky podané k návrhu nájdete tu: LP/2023/162-pripomienky.

Nový index cenovej úrovne v stavebníctve pre rozpočtové ukazovatele ÚSI ŽU (4Q/1996):

INDEX 2Q/2023 = 3,584

INDEX 3Q/2023 = 3,613

INDEX 4Q/2023 = 3,661

INDEX 1Q/2024 = 3,757

AKTUÁLNE OZNAMY

Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity - od roku 1986 je náš znalecký ústav slovenským lídrom pre znaleckú činnosť v technických odvetviach. Naplnené náročné výskumné projekty, pevní zahraniční partneri, ktorými sú popredné európske vedecké organizácie, znalecké posudky vypracované v najzávažnejších prípadoch a vyžadujúce vedecké posúdenie z nás robia to, čím sme dnes. Sme radi, že môžeme spoločnosti odovzdávať náš vedecký a výskumný potenciál, pomáhať zvyšovať právnu istotu obyvateľstva znaleckými posudkami a vzdelávať a vychovávať nových znalcov stále vyššej úrovne.


Základné informácie

Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline 

Ulica 1. mája 32
010 01 Žilina

Telefón: 041/513 6901
Fax: 041/525 3831

GPS: 49,224266 °N; 18,749641 °E

Zapísaný v registri záujmových združení právnických osôb Obvodného úradu v Žiline.

Registr. číslo: OVVS/ZZ PO-1/12

Bankové spojenie

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2920885680/1100
SK63 1100 0000 0029 2088 5680

IČO: 45739757
DIČ: 2023647813
IČ DPH: SK2023647813