STAVEBNÍCTVO

Sekcia stavebníctvo v rámci koncepcie budovania a rozvoja činnosti ÚSI ŽU, plní jednotlivé úlohy pre tieto základné oblasti:

 1. Vzdelávacia činnosť
 2. Vedecko - výskumná činnosť
 3. Znalecká činnosť
 4. Edičná a publikačná činnosť

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávacia činnosť sekcie stavebníctvo je zameraná na:

 1. Špecializované vzdelávanie uchádzačov o znaleckú činnosť

Vzdelávanie sa uskutočňuje formou ďalšieho vzdelávania občanov podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzdelávanie je 4-semestrové, ktoré obsahuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie. Špecializované vzdelávanie je predpísané písm. g) § 5 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre zápis do zoznamu znalcov v odbore stavebníctvo.

 1. Sústavné vzdelávanie znalcov

Vzdelávanie sa uskutočňuje na vybrané témy, prevažne však v súvislosti so zmenami predpisov upravujúcich výkon znaleckej činnosti v odbore stavebníctvo. Vzdelávanie sa uskutočňuje formou odborných seminárov, ktoré sa podľa nevyhnutnosti účasti delia na povinné a dobrovoľné.

Povinné semináre vykonané ústavom v odbore stavebníctvo

 • v roku 2004 pri zavedení zákona č. 382/2004 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov,
 • v roku 2010 pri novelizácii vyhlášky č. 492/2004 Z.z. (vyhláška č. 254/2010 Z.z.).

Dobrovoľné semináre ústav v odbore stavebníctvo vykonáva na špecializované témy

 • Odhad hodnoty nehnuteľností (vykonávané boli v rokoch 2004 až 2006).
 • Špecifiká stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb

Vykonávané sú na základe požiadavky skupiny znalcov s orientačným obsahom:

 • právne normy súvisiace s ohodnocovacím procesom,
 • základný algoritmus procesu ohodnotenia,
 • členenie majetku pre účely ohodnotenia a základné pojmy,
 • metódy stanovenia všeobecnej hodnoty,
 • špecifiká ohodnotenia v znaleckej praxi,
 • tvorba rozpočtových ukazovateľov,
 • softwarové možnosti spracovania znaleckého posudku.
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad viaznucich na nehnuteľnostiach; Špecifické prípady stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností na účely vyporiadania BSM.

Vykonávané sú od roku 2012 formou dvojdňových seminárov. V súčasnosti sa vykonávajú v prípade dostatočného záujmu znalcov. Orientačný obsah:

 • Najbežnejšie typy vecných bremien v doterajšej praxi, ich rozdelenie a všeobecné postupy pri výpočte VŠH vecných bremien.
 • Ukážky (prezentácia) výpočtov VŠH vecných bremien už zrealizovaných v ZP (postup, podklady, prílohy).
 • Postup pri výpočte VŠH a zadávanie jednotlivých vstupných veličín pri použití softvéru HYPO (názorná ukážka a spolupráca s poslucháčmi).
 • Riešenie príkladov na danú problematiku- podnety poslucháčov (konštruktívna diskusia, riešenia zadaných podnetov).
 • Rozhodné dátumy pri vyporiadaní
 • Najbežnejšie prípady vyporiadania BSM a ich riešenia v doterajšej praxi, ich rozdelenie a všeobecné postupy pri výpočte VŠH.
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty stavieb kombinovanou metódou; Metodické postupy stanovenia VH, TH stavieb.

Vykonávané sú od roku 2013 formou dvojdňových seminárov. V súčasnosti sa vykonávajú v prípade dostatočného záujmu znalcov. Orientačný obsah:

 • Okrajové podmienky aplikácie kombinovanej metódy, základný princíp kombinácie, východiskové podklady na výpočet výnosovej hodnoty, základné modely kapitalizácie.
 • Spôsoby určenia hrubého výnosu stavby, náklady spojené z riadnym obhospodarovaním stavby, mimoriadne náklady, kapitalizovaný odpis, odhad straty, odčerpateľný zdroj, predpoklad obdobia výnosovosti, úroková miera, likvidačná hodnota.
 • Príklady stanovenia všeobecnej hodnoty stavieb kombinovanou metódou.
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinných domov - vybraté a špecifické prípady;

Vykonávané sú od roku 2013 1formou dvojdňových seminárov. V súčasnosti sa vykonávajú v prípade dostatočného záujmu znalcov. Orientačný obsah:

 • Východiskové podklady na stanovenie východiskovej hodnoty rodinných domov.
 • Zameranie rodinných domov ako podklad pre výpočet východiskovej hodnoty.
 • Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty rodinných domov.
 • Praktické ukážky príkladov stanovenia východiskovej a technickej hodnoty rodinných domov.
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinných domov.
 • Praktické ukážky príkladov stanovenia všeobecnej hodnoty rodinných domov.
 • Rozdelenie rodinného domu na byty a nebytové priestory.
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty bytov a nebytových priestorov - vybrané a špecifické prípady; Metodické postupy pri rozdelení stavieb na byty a nebytové priestory.

Vykonávané sú od roku 2014 formou dvojdňových seminárov. V súčasnosti sa vykonávajú v prípade dostatočného záujmu znalcov. Orientačný obsah:

 • Definícia bytu, nebytového priestoru a ich príslušenstva.
 • História ohodnocovania a oceňovania bytov na území SR.
 • Zameranie bytu (nebytového priestoru) ako podklad pre výpočet východiskovej hodnoty.
 • Údaje katastra nehnuteľnosti a ich porovnanie so skutkovým stavom.
 • Príklady stanovenia východiskovej hodnoty bytov a nebytových priestorov.
 • Príklady stanovenia technickej hodnoty bytov a nebytových priestorov (určenie miery opotrebenia lineárnou a analytickou metódou).
 • Príklady stanovenia všeobecnej hodnoty bytov a nebytových priestorov (metóda polohovej diferenciácie, výnosová metóda, metóda porovnávania).
 • Rozdelenie stavieb na byty a nebytové priestory.
 • Metodické postupy pri rozdelení rodinného domu na byty, spôsoby výpočtu všeobecnej hodnoty bytov v rodinných domoch.

Vedecko - výskumná činnosť

Vedecko - výskumná činnosť stavebnej sekcie je zameraná na:

 • Spolupráca na medzinárodných a domácich projektoch.
 • Spolupráca na projektoch Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline.
 • Analýzy v oblasti určovania životnosti stavebných objektov.
 • Prípravu a tvorbu nových rozpočtových ukazovateľov.
 • Prípravu metodických postupov znaleckého posudzovania v rôznych oblastiach.
 • Analýzu špeciálnych prípadov ohodnocovania a zapracovanie ich výsledkov do predpisov upravujúcich výkon znaleckej činnosti .
 • Aktívna účasť na národných a medzinárodných seminároch a konferenciách.

Znalecká činnosť stavebnej sekcie

Znalecká činnosť sekcie je zameraná na celý rozsah odboru 37 00 00 Stavebníctvo, ktorý v sebe zahŕňa odvetvia:

 • 37 01 00 Pozemné stavby
 • 37 02 00 Dopravné stavby
 • 37 03 00 Vodohospodárske stavby
 • 37 04 00 Banské stavby
 • 37 05 00 Líniové vedenia a rozvody
 • 37 06 00 Stavebná fyzika
 • 37 07 00 Statika stavieb
 • 37 08 00 Projektovanie v stavebníctve
 • 37 09 00 Odhad hodnoty nehnuteľností
 • 37 10 00 Odhad hodnoty stavebných prác
 • 37 11 00 Stavebný materiál
 • 37 12 00 Stavebné konštrukcie
 • 37 13 00 Poruchy stavieb

Stavebná sekcia podáva znalecké posudky

 • v konaniach súdov a iných orgánov štátnej moci,
 • pre fyzické a právnické osoby

Ročne stavebná sekcia podáva priemerne 80 znaleckých úkonov.

Edičná a publikačná činnosť stavebnej sekcie

Stavebná sekcia v spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline vydáva

 • odborné publikácie (napr. M.VYPARINA a kol.: Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, ISBN 80-7100-827-3; Zborníky z odborných seminárov)
 • vysokoškolské učebnice (napr. J.ZAJAC, M.VYPARINA: Konštrukcie pozemných stavieb, ISBN978-80-554-0273-4; Ľ.HURAJT: Vlastnosti, skúšky a hodnotenie stavebných materiálov v znaleckej činnosti, ISBN 978-80-554-0004-4; J.ZAJAC, L.HURAJT: Stavebná fyzika, ISBN 978-80-554-0098-3; M.VYPARINA, M.TOMKO, S.TÓTH: Životnosť a opotrebovanie budov v znaleckej praxi, ISBN 978-80-8070-647-0)
 • časopis Znalectvo

Pracovníci odbornej sekcie publikujú príspevky v odborných časopisoch a zborníkoch zo seminárov a konferencií.

METODICKÁ ČINNOSŤ

Tvorba metodických postupov v oblasti ohodnocovania

Stavebná sekcia sa od svojho vzniku aktívne venuje tvorbe metodických postupov ohodnocovania nehnuteľností a stavieb. Tvorba metodických postupov bola v úzkej spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Vybraté predpisy upravujúce výkon znaleckej činnosti v oblasti ohodnocovania, na ktorých stavebná sekcia spolupracovala:

 • Záväzný metodický pokyn schválený Ministerstvom spravodlivosti SR 19.05.1995 pod číslom 3105/95-50 ako záväzný pokyn pre znalcov z odboru: 37 00 00 - stavebníctvo, odvetvie: 37 10 02 - oceňovanie nehnuteľností (účinnosť 15.06.1995 - 01.05.1998)
 • Metodický pokyn Ministerstva spravodlivosti SR č. 820/98-50 zo dňa 06. apríla 1998 pre znalcov z odboru: 37 00 00 - stavebníctvo, odvetvie: 37 10 02 - oceňovanie nehnuteľností (účinnosť 01.05.1998 - 01.03.2002)
 • Metodický pokyn Ministerstva spravodlivosti SR č. 5867/98-50 zo dňa 04.10.1998 pre znalcov z odboru: 37 00 00 - stavebníctvo, odvetvie: 37 11 03 - oceňovanie stavebných prác (účinnosť 15.10.1998 - 01.03.2002)
 • Vyhláška č. 86/2002 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (účinnosť 01.03.2002 - 31.08.2004)
 • Vyhláška č. 576/2003 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (účinnosť 31.12.2003 - 31.08.2004)
 • Príloha č. 5 vyhlášky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 01.09.2004)
 • Vyhláška č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (účinnosť od 01.09.2004)
 • Vyhláška č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku (účinnosť od 01.09.2004)
 • Vyhláška č. 605/2008 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z. (účinnosť od 01.01.2009)
 • Vyhlášky č. 534/2008 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 500/2005 Z. z. (účinnosť od 01.01.2009)
 • Vyhlášky č. 33/2009 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01.03.2009)
 • Vyhláška č. 254/2010 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01.07.2010)
 • Vyhláška č. 213/2017 Z.z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01.09.2017)

Koeficient cenovej úrovne

Koeficient cenovej úrovne k rozpočtovým ukazovateľom uvedeným v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb.

                                                                                                                                                   

        Rok

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

                         

1Q

1,033

1,124

1,242

1,373

1,470

1,552

1,629

1,717

1,810

1,878

1,954

2,048

2,136

2,160

2,187

2,194

2,203

2,235

2,263

2,307

2,350

2,435

2,535

2,618

                   2,558

3,043 

3,547

2Q

1,056 

1,149

1,274

1,391

1,494

1,594

1,650

1,748

1,826

1,893

1,970

2,083

2,141

2,161

2,191

2,201

2,214

2,242

2,281

2,313

2,382

2,458

2,554

2,629

2,707

3,176

3,584

3Q

1,080 

1,173

1,308

1,413

1,510

1,615

1,668

1,774

1,841

1,914

1,985

2,110

2,150

2,169

2,194

2,211

2,220

2,251

2,298

2,315

2,397

2,476

2,572

2,638

 2,826 

3,307

3,613


4Q

1,094 

1,196

1,330

1,437

1,525

1,631

1,683

1,790

1,856

1,929

2,007

2,121

2,156

2,174

2,193

2,211

2,227

2,255

2,302

2,320

2,404

2,494

2,581

2,652

2,851

3,412