STROJÁRSTVO

I N F O R M Á C I E - vzdelávanie pre odbor Strojárstvo

V zmysle prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, absolvovanie špecializovaného vzdelávania je podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov v odbore Strojárstvo iba pre 1 odvetvie:
- Odhad hodnoty strojových zariadení.

Z uvedeného vyplýva, že špecializované vzdelávanie musia povinne absolvovať iba záujemcovia o zápis do zoznamu znalcov v tomto odvetví z odboru Strojárstvo.

V prípade záujmu o zápis do zoznamu znalcov v inom odvetví z odboru Strojárstvo (napr. Energetické stroje a zariadenia, Stroje a zariadenia na všeobecné účely,...) v zmysle vyhlášky pre zápis postačuje absolvovanie odborného minima pre znalcov v rozsahu 30 hodín.
Na základe poverenia MS SR Ústav súdneho inžinierstva je oprávnený organizovať špecializované vzdelávanie v znaleckom odvetví Odhad hodnoty strojových zariadení, ktorého súčasťou je odborné minimum.
Štúdium má celkový rozsah 200 hodín. Skladá sa z právnej časti (odborné minimum) v rozsahu 30 hodín a odbornej časti v rozsahu 170 hodín. Študijný program s predmetovou skladbou a rozsahom hodín prednášok je uvedený tu.

Štúdium je organizované formou ôsmych 3-dňových sústredení (streda - piatok) s prednáškami z jednotlivých predmetov. Je ukončené vypracovaním záverečnej práce, jej obhajobou a absolvovaním záverečných skúšok.
Poplatok za štúdium je v súčasnosti:
-jednorázovo vo výške 2 610,00 Eur alebo
- v 3 splátkach vo výške 890,00 Eur v celkovej sume 2 670,00 Eur.
Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o absolvovaní vzdelávania, ktorého predloženie je v zmysle § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch jednou z podmienok pre zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.


Základnou podmienkou pre prijatie na uvedené vzdelávanie je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa strojárskeho smeru. Pre zápis do zoznamu znalcov je podmienkou 7 rokov praxe v odbore Strojárstvo.
Žiadosť o prijatie na špecializované vzdelávanie (formou listu), ktorej súčasťou je profesný životopis a overený doklad o absolvovaní VŠ, je potrebné zaslať na adresu ÚSI ŽU v Žiline. Žiadosti prijímame do 14.09.2023.
Otvorenie špecializovaného vzdelávania je plánované 1. sústredením v termíne 27.-29.09.2023