CESTNÁ DOPRAVA

I N F O R M Á C I E - vzdelávanie pre odbor Cestná doprava

V zmysle prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, absolvovanie špecializovaného vzdelávania je podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov v odbore Cestná doprava.
Znalecký odbor Cestná doprava je rozdelený do odvetví:
- Technický stav cestných vozidiel
- Technický stav komunikácií a dopravného zabezpečenia
- Nehody v cestnej doprave
- Odhad hodnoty cestných vozidiel
- Odhad hodnoty historických vozidiel.

Na základe poverenia MS SR Ústav súdneho inžinierstva je oprávnený organizovať špecializované vzdelávanie v znaleckom odbore Cestná doprava, ktorého súčasťou je odborné minimum.
Štúdium má celkový rozsah 255 hodín. Skladá sa z právnej časti (odborné minimum) v rozsahu 30 hodín a odbornej časti v rozsahu 225 hodín. Študijný program s predmetovou skladbou a rozsahom hodín prednášok je uvedený tu.

Štúdium je organizované formou desiatich 3-dňových sústredení (streda - piatok) s prednáškami z jednotlivých predmetov. Je ukončené vypracovaním záverečnej práce, jej obhajobou a absolvovaním záverečných skúšok.
Poplatok za štúdium je v súčasnosti:
-jednorázovo vo výške 3 210,00 Eur alebo
- v 3 splátkach vo výške 1 090,00 Eur v celkovej sume 3 270,00 Eur.
Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o absolvovaní vzdelávania, ktorého predloženie je v zmysle § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch jednou z podmienok pre zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Základnou podmienkou pre prijatie na uvedené vzdelávanie je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore cestnej dopravy. Pre zápis do zoznamu znalcov je podmienkou 7 rokov praxe v odbore cestnej dopravy.

Žiadosť o prijatie na špecializované vzdelávanie (formou listu), ktorej súčasťou je profesný životopis a overený doklad o absolvovaní VŠ, je potrebné zaslať na adresu ÚSI ŽU v Žiline. 

Termín prijímania žiadostí je predĺžený do 15.03.2024. Otvorenie špecializovaného vzdelávania je plánované 1. sústredením v termíne 17.-19.04.2024.