Sekcia ekonomiky vykonáva znaleckú činnosť v týchto dvoch znaleckých odboroch:

  • Ekonomika a riadenie podnikov - kde znalecká činnosť je zameraná na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku v zmysle Vyhlášky MSSR 492/2004 Z. z. V rámci tohto znaleckého odboru sa stanovuje všeobecná hodnota podniku a časti podniku najmä za účelom predaja, kúpy, zlúčenia, splynutia, rozdelenia, konkurzu, likvidácie transformácie na inú právnu formu, privatizácie podnikov, nepeňažného vkladu do podniku a stanovenie obchodného podielu.
  • Ekonómia a manažment - v rámci tohto znaleckého odboru sa vykonáva znalecká činnosť zameraná hlavne v súvislosti a spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní, ministerstvami, súdmi, ako aj s advokátmi. Najčastejšou problematikou týkajúcou sa znaleckého odboru Ekonómia a manažment je znalecké dokazovanie zamerané na vyčíslenie škody, ušlého zisku, skrátenie dane a poistného, podvody, fiktívne plnenia, ale taktiež ohodnotenie zložiek majetku pohľadávok a záväzkov.

Sekcia ekonomiky sa ďalej podieľa aj na výučbe špecializovaného štúdia pre znalcov, zabezpečovaní záverečných skúšok, príprave konferencie pre znalcov, ako aj na vydávaní vedecko-odborného časopisu s názvom Znalectvo v Ekonomických odboroch a Stavebníctve, výskumnej, publikačnej činnosti a na rozvoji medzinárodnej spolupráce.

EKONOMICKÁ SEKCIA


  • +421 41 513 6932 

Ing. Tatiana ŠAJTLAVOVÁ, MBA. 

vedúca sekcie 

  • email: tatiana.sajtlavova@usi.sk


Ing. Ľudovít ŠRENKEL, PhD.

výskumný pracovník 

  • email: ludovit.srenkel@usi.sk


Ing. Eva BAŠISTOVÁ 

výskumný pracovník 

  • email: eva.basistova@usi.sk


Ing. Terézia CHRACHALOVÁ 

výskumný pracovník

  • email: terezia.chrachalova@usi.sk


Ing. Emília RYBÁROVÁ  

výskumný pracovník 

  • email: rybarova.emilia@gmail.com


Ing. Marta REŠETKOVÁ, PhD. 

výskumný pracovník

  • email: marta.resetkova@fri.uniza.sk