STAVEBNÍCTVO

I N F O R M Á C I E - vzdelávanie pre odbor Stavebníctvo

V zmysle prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, absolvovanie špecializovaného vzdelávania je podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov v odbore Stavebníctvo iba pre 2 odvetvia:
- Odhad hodnoty nehnuteľností
- Odhad hodnoty stavebných prác.

Z uvedeného vyplýva, že špecializované vzdelávanie musia povinne absolvovať iba záujemcovia o zápis do zoznamu znalcov vo vyššie uvedených dvoch odvetviach odboru Stavebníctvo.

V prípade záujmu o zápis do zoznamu znalcov v inom odvetví z odboru Stavebníctvo (napr. Pozemné stavby, Stavebná fyzika, Statika stavieb...) v zmysle vyhlášky pre zápis postačuje absolvovanie odborného minima pre znalcov v rozsahu 30 hodín.


Na základe poverenia MS SR Ústav súdneho inžinierstva je oprávnený organizovať špecializované vzdelávanie v znaleckých odvetviach Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác, ktorého súčasťou je odborné minimum.

Štúdium má celkový rozsah 200 hodín. Skladá sa z právnej časti (odborné minimum) v rozsahu 30 hodín a odbornej časti v rozsahu 170 hodín. Študijný program s predmetovou skladbou a rozsahom hodín prednášok je uvedený tu.

Štúdium je organizované formou ôsmych 3-dňových sústredení (streda - piatok) s prednáškami z jednotlivých predmetov. Je ukončené vypracovaním záverečnej práce, jej obhajobou a absolvovaním záverečných skúšok.
Poplatok za štúdium je v súčasnosti:
- jednorázovo vo výške 2 850,00 Eur alebo
- v 3 splátkach vo výške 970,00 Eur v celkovej sume 2 910,00 Eur.

Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o absolvovaní vzdelávania, ktorého predloženie je v zmysle § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch jednou z podmienok pre zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.


Súčasne boli sprísnené podmienky týkajúce sa dosiahnutého vzdelania, ktoré musí byť v študijnom odbore, zameranom na príslušný odbor alebo odvetvie, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis do zoznamu znalcov (ods.1, písmeno c, § 5 zákona č. 382/2004 Z. z.)

Vzhľadom k uvedenému ako aj skúsenostiam z rozhodovacej praxe MS SR dosiahnuté vzdelanie v odbore Geodézia a kartografia nespĺňa podmienky pre zápis do zoznamu znalcov v celom odbore Stavebníctvo.

Základnou podmienkou pre prijatie na uvedené vzdelávanie je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného smeru. Pre zápis do zoznamu znalcov je podmienkou 7 rokov praxe v odbore Stavebníctvo.

Žiadosť o prijatie na špecializované vzdelávanie (formou listu), ktorej súčasťou je profesný životopis a overený doklad o absolvovaní VŠ, je potrebné zaslať poštou na adresu ÚSI ŽU v Žiline.

Termín prijímania žiadostí je predĺžený do 30.04.2024. Otvorenie špecializovaného vzdelávania je plánované 1. sústredením v termíne 29.-31.05.2024.