DOPRAVA

Cestná doprava
letecká doprava 
železničná doprava (momentálne neaktívna)


Sekcia doprava cestná v rámci koncepcie budovania a rozvoja činnosti ÚSI ŽU, plní jednotlivé úlohy pre tieto základné oblasti:

 1. Vzdelávacia činnosť
 2. Vedecko - výskumná činnosť
 3. Znalecká činnosť
 4. Edičná a publikačná činnosť

Vzdelávacia činnosť

Vzdelávacia činnosť sekcie doprava cestná je zameraná na:

 1. Špecializované vzdelávanie uchádzačov o znaleckú činnosť

Vzdelávanie sa uskutočňuje formou ďalšieho vzdelávania občanov podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzdelávanie je 4-semestrové, ktoré obsahuje odborné minimum a špecializované vzdelávanie. Špecializované vzdelávanie je predpísané písm. g) § 5 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre zápis do zoznamu znalcov v odbore stavebníctvo.

 1. Sústavné vzdelávanie znalcov

Vzdelávanie sa uskutočňuje na vybrané témy. Vzdelávanie sa uskutočňuje formou konferencií a seminárov.

Vedecko - výskumná činnosť

Vedecko - výskumná činnosť stavebnej doprava cestná je zameraná na:

 • Spolupráca na medzinárodných a domácich projektoch.
 • Spolupráca na projektoch Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline.
 • Prípravu metodických postupov znaleckého posudzovania v rôznych oblastiach.
 • Analýzu dopravných nehôd.
 • Aktívna účasť na národných a medzinárodných seminároch a konferenciách.

Znalecká činnosť sekcie doprava cestná

Znalecká činnosť sekcie je zameraná na odvetvia:

 • 03 03 01 Nehody v cestnej doprave
 • 03 04 02 Odhad hodnoty cestných vozidiel
 • 03 01 00 Technický stav cestných vozidiel

Sekcia doprava cestná podáva znalecké posudky

 • v konaniach súdov a iných orgánov štátnej moci,
 • pre fyzické a právnické osoby

Ročne sekcia doprava cestná podáva priemerne 80 znaleckých úkonov.

Edičná a publikačná činnosť sekcie doprava cestná

Sekcie doprava cestná v spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline vydáva

 • odborné publikácie
 • vysokoškolské učebnice
 • časopis Znalectvo

Pracovníci odbornej sekcie publikujú príspevky v odborných časopisoch a zborníkoch zo seminárov a konferencií.Vložte svoj text