VÝSKUM


Výskumná činnosť ÚSI ŽU je zameraná na riešenie úloh vyplývajúcich zo znaleckej praxe. Z tohto dôvodu má výskumná činnosť ÚSI ŽU charakter aplikovaného výskumu s rýchlym transferom poznatkov do praktickej znaleckej činnosti.

Majorita výskumnej činnosti ÚSI ŽU je orientovaná na získavanie poznatkov z problematiky technických forenzných vied a to najmä cestných dopravných nehôd. Pre tento účel ÚSI ŽU vykonalo značný počet nárazových testov (crashtestov) a jazdných skúšok, buď ako samostatný riešiteľ, alebo v spolupráci s Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (ÚZVV UNIZA) a inými partnermi zo Slovenska a zahraničia. Hlavnými výstupmi týchto skúšok sú zmerané a odvodené veličiny, ktoré slúžia ako vstupy rekonštrukcie a analýzy dopravných nehôd (deformačná energia, zmena rýchlosti koeficient reštitúcie, spomalenia, apod.). V súvislosti s realizáciou nárazových skúšok pre znalecké účely je ÚSI ŽU subjektom s najväčšími skúsenosťami v tejto oblasti v rámci Slovenskej republiky. Zameranie daného súboru nárazových skúšok je vždy tematicky orientované pre simuláciu konkrétnych špecifických scenárov dopravných situácií a výstupy z týchto testov poskytujú unikátne údaje priamo použiteľné pre proces rekonštrukcie týchto dopravných nehôd. Tento fakt predstavuje najdôležitejší rozdiel medzi nárazovými skúškami pre znalecké účely a homologizačnými nárazovými skúškami či nárazovými skúškami pre spotrebiteľské účely (napr. EuroNCAP).

S realizáciou nárazových skúšok je spojená aj činnosť týkajúca sa vývoja mechanických náhrad ľudského tela (skúšobných figurín) pre rázové namáhanie ako aj vývoj prvkov technického vybavenia potrebného pre realizáciu týchto skúšok (rozťahovacie zariadenie, bezpilotné smerové vedenie vozidla, ochranné prvky meracích prístrojov a zariadení, nárazové bariéry, apod.)

Okrem vyššie uvedeného boli a sú výskumné kapacity ÚSI ŽU orientované na:

  • Výskum v oblasti technicko-právnej problematiky analýzy cestných dopravných nehôd.
  • Výskum v oblasti rekonštrukcie dopravných nehôd a nebezpečných situácií v cestnej doprave z videozáznamov bezpečnostných kamier (v spolupráci s ÚZVV UNIZA).
  • Výskum v oblasti aktívnej a pasívnej ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky (ÚZVV UNIZA).