I N F O R M Á C I E - vzdelávanie pre odbor Elektrotechnika

V zmysle prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, absolvovanie špecializovaného vzdelávania je podmienkou pre zápis do zoznamu znalcov v odbore Elektrotechnika iba pre 2 odvetvia:
- Počítačové programy (softvér)
- Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky.

Z uvedeného vyplýva, že špecializované vzdelávanie musia povinne absolvovať iba záujemcovia o zápis do zoznamu znalcov vo vyššie uvedených dvoch odvetviach odboru Elektrotechnika.

V prípade záujmu o zápis do zoznamu znalcov v inom odvetví z odboru Elektrotechnika (napr. Elektro-energetické stroje a zariadenia, Elektronické komunikácie...) v zmysle vyhlášky pre zápis postačuje absolvovanie odborného minima pre znalcov v rozsahu 30 hodín.
Ústav súdneho inžinierstva momentálne neorganizuje špecializované vzdelávanie, v súčasnosti pripravuje podklady pre schválenie študijného programu Ministerstvom spravodlivosti. 

Vložte svoj text