I N F O R M Á C I E - osobitné   vzdelávanie

ODBORNÉ MINIMUM

V zmysle vyhlášky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v aktuálnom znení, Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline má poverenie Ministerstva spravodlivosti SR na organizovanie odborného minima pre uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov MS SR.


Rozsah štúdia je 30 hodín podľa schváleného študijného programu. Štúdium je organizované formou jedného 3-dňového sústredenia a poplatok za štúdium je 350,00 €.


Po absolvovaní štúdia je absolventovi vydané osvedčenie, ktorého predloženie je v zmysle § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a v zmysle § 2 vykonávacej vyhlášky č. 228/2018 Z. z. jednou z podmienok pre zápis do zoznamu znalcov.


Ďalšie podmienky a podrobnosti o zápise do zoznamu znalcov stanovuje § 2 vyhlášky č. 228/2018 Z. z.


Žiadosť o prijatie na štúdium spolu s krátkym životopisom a kópiou dokladu o absolvovaní príslušného vzdelania je potrebné zaslať na adresu ÚSI ŽU v Žiline. 

Žiadosti prijímame do 31.03.2024. Odborné minimum je plánované v termíne 17.-19.04.2024.